گام استیل – طراحی و اجرای انواع پله مفصلی

یکی از مهمترین مزایای پله مفصلی این است که هیچ نوع آلودگی و کثیف کاری ندارد. در اجرای این پله ها از رنگ های کوره ای استفاده می شود.